KONKURS „Bilet za najlepszy komentarz”!
Regulamin konkursu „Bilet za najlepszy komentarz!”

§ 1

Zasady ogólne

Organizatorem konkursu „Bilet za najlepszy komentarz!” (dalej jako „Konkurs”) jest Centrum Edukacyjno Consultingowe CONCRET Anna Urbańska Mieszka I 7D, 86-300 Grudziądz
(dalej jako „Organizator”), NIP: 8761283234, właściciel i administrator fanpage’a na portalach Facebook, Instagram, pod nazwą 3 kolory mózgu Structogram.
Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości za pośrednictwem Fanpage firmy. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie WWW Organizatora, dostępnej pod adresem: http://www.annaurbanska.pl

Fundatorem nagród jest Organizator.
Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 2

Zasady Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 31.08.2017 r., z chwilą jego ogłoszenia na Fanpage i trwa do 4.09.2017 r., do godziny 23:59:59. Konkurs prowadzony jest w celu wzmocnienia wizerunku firmy.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. W Konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i zaakceptowała regulamin Konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
wejście na fanpage firmowy na portalach Facebook, Instagram i zapoznanie się z postem konkursowym, napisanie odpowiedzi w komentarzu pod postem „czym jest dla Ciebie rozwój osobisty?” Najciekawszy opis wygrywa nagrodę.

Konkurs dotyczy uczestników z wszystkich fanpage firmowych, firmy Concret.
Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się bezpośrednio z wygranym w celu ustalenia miejsca wysyłki prezentu. Zamieszczenie komentarza równoznaczne jest z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem.

Zamieszczona przez Uczestnika opinia:

W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
Spełnienie warunków określonych w ustępie 7 lit. a-d stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym).

Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden komentarz do konkursu na jednym fanpage’u.
W przypadku zamieszczenia dwóch takich samych komentarzy przez różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział komentarz zamieszczony wcześniej.
Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy które uzna za niestosowne lub naruszające zasady określone w ust. 7 lit a-c.

Z chwilą przesłania opinii, Uczestnik:
– nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
– nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i przedmiotów.
– nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów przeprowadzenia Konkursu,
– wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na Fanpage’u.

§ 3

Kryterium wyboru Zwycięzców i nagrody

Zwycięzcą Konkursu zostaną dwie osoby wytypowane przez Jury Organizatora spośród wszystkich zamieszczonych na fanpage komentarzach. W skład jury wejdą następujące osoby: Aleksandra Dworska, Anna Urbańska, Paweł Jarząbek.

Kryteriami wyboru będą oryginalność i kreatywność zamieszczonego przez Uczestnika komentarza. Jury wybiera zwycięzców Konkursu kierując się swoją swobodną oceną. Decyzja jury jest niepodważalna.

Nagrodą w Konkursie jest 6 biletów o wartości 50 złotych na wydarzenie „Targi Rozwoju”, które odbędą się 15-17 września 2017 r. w Warszawie, które wysłane będą drogą elektroniczną na adres email podany przez autorów komentarzy.

Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne.
Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 5.09.2017 r. o godz. 12:00 na fanpage’ach firmy na portalach Facebook, Instagram.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu z którego będzie pochodzić zwycięska odpowiedź oraz poprzez oznaczenie w poście o wygranym w konkursie na fanpagach.

W przypadku rezygnacji z nagrody bądź niemożności jej dostarczenia, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.

W przypadku, gdy email z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrany przez Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

Wygrana w Konkursie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r., poz 361 ze zm.).

§ 4

Polityka Prywatności

Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności uczestników Konkursu. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o Uczestnikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator ściśle przestrzega ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Każdy Uczestnik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów udziału w Konkursie i przyznania nagrody, a odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować odmową zgody na uczestnictwo w Konkursie.

Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, zmiany, żądania usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 5

Postanowienia końcowe

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana odnosi skutek z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu.

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem
„Konkurs na Facebook” na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres aleksandra.dworska@concret.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani ani żaden inny serwis, w których jest przeprowadzany, ani z nimi związany. Serwisy zwolnione są od pełnej odpowiedzialności za konkurs wobec każdego z Uczestników Konkursu.
Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

Wątpliwości co do treści Regulaminu wyjaśnia Organizator. Zapytania co do treści Regulaminu i przebiegu Konkursu należy kierować do Organizatora w formie wiadomości email na adres: aleksandra.dworska@concret.pl